aaarss

Zelfstandige ondernemers (zaak opstarten)

Lokale economie

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. tel. 09 321 92 49
lokaleeconomie@nevele.be

Communicatie

Brielstraat 2
9800 Deinze
tel. 09 381 95 00
communicatie@nevele.be

Milieu, Natuur en Duurzaamheid

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 46
milieudienst@nevele.be

Belastingen, subsidies en toelagen

Brielstraat 2
9800 Deinze
tel. 09 381 95 00
financien@nevele.be

Wat?
Wie in Nevele een zelfstandige zaak wil starten, dient een aantal administratieve formaliteiten te vervullen. Hiervoor dient u zich te wenden tot een ondernemingsloket. Dat is een privé-organisatie (vzw) met specifieke opdrachten en erkend door de overheid. Er zijn in totaal tien ondernemingsloketten waarvan u de adressen kunt opvragen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Het ondernemingsloket schrijft uw onderneming in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een elektronische gegevensbank van vennootschappen, handels- en ambachtsondernemingen. De KBO kent een ondernemingsnummer (10 cijfers beginnend met 0 of 1) toe dat het vroegere handelsregister- , BTW- en RSZ-nummer vervangt.

BTW-controlebureau
Vervolgens dient u zich in te schrijven bij het plaatselijk BTW-controlebureau (Gaston Crommenlaan 6 bus 204, 9050 Gent). U dient zich ook aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds naar keuze.

Rechtsvorm van de onderneming
Uw onderneming kan een natuurlijk persoon (een zelfstandige) of een rechtspersoon (een vennootschap) zijn. Voor de oprichting van een vennootschap dient u zich eerst te wenden tot een notaris. Deze legt de oprichtingsakte neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De akte wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ondersteunende maatregelen
Beginnende zelfstandigen kunnen bepaalde steunmaatregelen krijgen van de overheid. Zie hiervoor het item Zelfstandige ondernemers (ondersteuning)

Stopzetten zelfstandige beroepsactiviteit
Als u ophoudt met uw zelfstandige beroepsactiviteit, is het heel belangrijk om alle bovenvermelde instanties hierover in te lichten. Als u ophoudt met uw zelfstandige beroepsactiviteit waaraan een milieuvergunning gekoppeld is, is het ook noodzakelijk dat u de Milieudienst hiervan op de hoogte brengt! Breng ook de dienst Belastingen en toelagen in het gemeentehuis op de hoogte, want anders wordt u voor de volgende jaren aanvullend belast voor de algemene gemeentebelasting.

Formulier?

Aankondiging in gemeentelijke infokrant
Als u het wenst, kunt u uw nieuwe handelszaak bekend maken in de gemeentelijke infokrant onder de rubriek Nieuw in Nevele. Gelieve hiervoor contact te nemen met de Informatiedienst.

Aanspreekpunt lokale economie
Bij de dienst Lokale Economie in het gemeentehuis kunt u terecht voor informatie en met diverse vragen over handelsactiviteiten binnen de gemeente.

Info:

  • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie KMO-beleid, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02 277 51 11, website
  • Rechtbank van koophandel, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent, tel. 09 234 52 00, fax 09 234 52 01
  • BTW-Controle, Federale Overheidsdienst Financiën, Gent 8, Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, bus 204, 9050 Gent, tel. 0257 92 060, fax 0257 95 020
  • Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen, Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent, tel. 09 379 49 11, fax 09 379 49 99, e-mail: info-gent@rsvz-inasti.fgov.be
  • Steunmaatregelen van de federale overheid, website
  • Steunmaatregelen van het Vlaams Gewest, website