aaarss

Vervoer (pers.met beperking)

Burgerzaken

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 51
burgerzaken@nevele.be

Wat?
Het gemeentebestuur Nevele biedt aangepast vervoer voor personen met een beperking aan aan inwoners van de gemeente Nevele die voldoen aan de door het college van burgemeester en schepen vastgestelde criteria. De firma die instaat voor het vervoer is Mobar vzw, Ottergemsesteenweg Zuid 680, 9000 Gent, tel. 09 216 20 67, info@mobar.eu, www.mav.info

Voor wie?

  • rolstoelgebonden personen die niet zelfstandig in en uit een gewone wagen kunnen stappen;
  • personen met een beperking die ingeschreven zijn in één van de volgende registers: het bevolkings-, het vreemdelingen-, het wacht- en het register van de ambtenaren van de Europese Unie bevoorrechte vreemdelingen van de gemeente.

Wat zijn de stappen?
Personen die in aanmerking komen voor het aangepast vervoer voor personen met een beperking dienen een verklaring op eer in te vullen en te ondertekenen vooraleer ze een beroep kunnen doen op deze dienst. Het gemeentebestuur bezorgt een lijst van deze personen aan Mobar vzw.

Gebruikersreglement

Om dit vervoer te regelen werd een gebruikersreglement (135.2 kB)opgemaakt dat de gemeenteraad goedkeurde op  27 april 2010.

Een greep van de belangrijkste bepalingen:

  • het moet gaan om individueel vervoer. Vervoer georganiseerd door instellingen wordt niet overgenomen via de gemeentelijke regeling;
  • de aanvrager richt zijn aanvraag rechtstreeks via telefoon, mail of fax aan Mobar vzw, tel. 09 216 20 67, info@mobar.eu
  • alleen personen die voldoen aan de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde criteria kunnen beroep doen op het door de gemeente georganiseerd aangepast vervoer;
  • de aanvragen dienen minstens twee werkdagen op voorhand te worden doorgegeven aan Mobar vzw;
  • de aanvrager dient zijn naam, adres, plaats van afhaling en bestemming, uur van afhaling, uur van terugrit op te geven. Hij dient ook te vermelden of het om een gewone of een elektrische rolstoel gaat en of er al dan niet begeleiding voorzien is;
  • als er misbruiken worden vastgesteld kan er overgegaan worden tot terugvordering van het door de gemeente betaalde bedrag in de vervoerskosten;
  • als de betrokkene niet in staat zou zijn om een verklaring op erewoord te ondertekenen volstaat een medisch attest die dit bevestigt.

De gebruiker verklaart zich verder akkoord met het overmaken van zijn verklaring op eer aan de vervoerder.
Het beroep doen op het door het gemeentebestuur georganiseerd aangepast vervoer voor personen met een beperking impliceert dat de gebruiker akkoord gaat met het gebruikersreglement.