aaarss

Verkeersnieuws

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Op deze pagina vindt u nieuwe wetgeving en nuttige weetjes over verkeersitems:

Verkeersmeting in Vosselarestraat Landegem

De Dienst Mobiliteit voerde in de maand juni een verkeersanalyse uit ter hoogte van de gemeenteschool in de Vosselarestraat in Landegem om zo het effect te meten van de verkeerslichten die daar begin 2018 werden geplaatst.

Uit een eerdere meting op diezelfde plaats in mei 2017 bleek dat de zonale snelheidsbeperking van 30 km/uur niet goed werd nageleefd. Op basis van deze resultaten werd beslist om verkeerslichten van het type rode rem te plaatsen. Deze verkeerslichten springen op rood van zodra het aankomend verkeer de snelheidslimiet overschrijdt.

De genomen maatregel mist zijn effect niet, zo blijkt uit de metingen. Er werd een gemiddelde snelheid vastgesteld van 21,87 km/u en een V85 (dit is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden) van 29 km/u. De snelheidsbeperking wordt dus duidelijk beter nageleefd sinds de plaatsing van de verkeerslichten.

Synthesetabel:

mei 2017

juni 2018

Aantal gecontroleerde voertuigen

39 652

53 858

Gemiddelde dagintensiteit 5461 voertuigen 4770 voertuigen
Snelheidsbeperking 30 km/u 30 km/u
V85

37 km/u

29 km/u

Gemiddelde snelheid

30,04 km/u

21,87 km/u

Aandeel zwaar vrachtverkeer

8,25 %

5,97 %

Spitsuren

8.30 - 9.30 uur ; 17.00 - 19.30 uur

8.30 - 9.30 uur ; 17.00 - 19.30 uur
Soort verkeer (vermoeden)

Doorgaand en lokaal verkeer

Doorgaand en lokaal verkeer

Verkeersmeting in de Prosper Cocquytstraat

De Prosper Cocquytstraat is een typische woonstraat met een zonale snelheidsbeperking van 30 km/uur. De dienst Mobiliteit herhaalde na vragen van buurtbewoners, de uitgevoerde verkeersmeting van juni 2015.

In juni 2015 werd een gemiddelde dagintensiteit van 638 voertuigen vastgesteld. In maart 2018 werd tijdens de herhaalde meting een gemiddelde dagintensiteit van 613 voertuigen  vastgesteld. Zowel de intensiteit van de gewone voertuigen als van het zwaar vrachtverkeer kan worden beschouwd als normaal en in verhouding met het aantal woningen in deze straat. Op basis van bovenstaande cijfers kan niet worden geconcludeerd dat de Prosper Cocquytstraat onderhevig is aan een hoge mate van doorgaand (sluip-)verkeer.

Op basis van de meting van juni 2015 werd een V85 vastgesteld van 49 km/uur (V85 is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden).  Een gemiddelde snelheid van 37,25 km/u werd geregistreerd tijdens de meting van juni 2015.De zonale snelheidsbeperking van 30 km/uur werd, zoals in meerdere zones 30, niet goed nageleefd.Het voorstel werd uitgewerkt om het wegbeeld aan te passen waardoor de algemene snelheid zal dalen. Een snelheidsremmende maatregel werd voorzien, nl. een wegversmalling met rijbaankussen op het deel van de rijbaan gelegen tussen de huisnummers 14 en 16 (t.h.v. de toegang tot het speelplein).

Op basis van de meting van maart 2018 werd een V85 vastgesteld van 42 km/uur (V85 is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden). Een gemiddelde snelheid van 31,74 km/u werd geregistreerd tijdens de meting van maart 2018. De recente verkeersmeting van maart 2018 toont aan dat de huidige snelheid lager ligt sedert het invoeren van een wegversmalling met voorrangsregeling en het bijkomend voorzien in een rijbaankussen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de snelheidsremmende maatregel een gunstige bijdrage levert in helpen naleven van de snelheidsbeperking.

De huidige algemene snelheid is echter nog steeds te hoog voor deze typische woonstraat waardoor aanvullende en herhalende sensibiliseringscampagnes aangewezen zijn. Dit is in het bijzonder aangewezen aangezien het verkeer in deze straat bijna uitsluitend bestaat uit plaatselijk verkeer die zeer vertrouwd is met de verblijfsfunctie van hun ‘eigen’ straat. Bijkomend zal bijvoorbeeld in het bijzonder tijdens de schoolvakanties het elektronisch snelheidsbord (= bord dat de snelheid weergeeft) worden opgehangen ter sensibilisering. Dit bord heeft een positieve impact aangezien de meerderheid van de bestuurders hun snelheid aanpassen bij het overschrijden van de toegestane 30 km/u.

Resultaten verkeersmeting na invoering asverschuivingen in de Bredeweg

In maart 2016 werd bij een verkeersmeting in de bebouwde kom in de Bredeweg in Poesele een V85 (dit is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden) vastgesteld van 78 km/u. Dit resultaat toonde duidelijk aan dat de grote meerderheid van de bestuurders onvoldoende (al dan niet bewust) rekening hield met de snelheidslimiet. Ruim 1 op de 4 van de geregistreerde chauffeurs reed bij deze meting sneller dan 70 km/u.

Op basis van deze resultaten stelde de dienst Mobiliteit voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Er werd gekozen voor een asverschuiving bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Naast een fysieke snelheidsremmer, moet zo'n asverschuiving er ook toe bijdragen dat chauffeurs er telkens bewust van worden gemaakt dat ze zich in een woongebied bevinden waar wonen primeert op de verkeersfunctie.

Deze asverschuivingen werden gerealiseerd tijdens de eerste fase van de rioleringswerken in Poesele. In de week van 6 tot 13 november 2017 werd de verkeersmeting van maart 2016 herhaald. Deze nieuwe meting toonde het positieve effect van deze maatregelen aan, want ditmaal werd een V85 gemeten van 54 km/uur. Deze waarde toont aan dat een grote meerderheid van de bestuurders rekening houdt met het snelheidsregime dat binnen de bebouwde kom geldt.