aaarss

Rijbewijzen

Burgerzaken

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 51
burgerzaken@nevele.be

Waar kunt u terecht?
Om een rijbewijs aan te vragen, moet u bij de Dienst Burgerzaken (dienst Rijbewijzen) in het gemeentehuis zijn.

Wat moet u meebrengen?

Voor een voorlopig rijbewijs:

 • 25 euro;
 • de foto wordt genomen van de elektronische identiteitskaart (indien deze foto niet voldoet volstaat één recente pasfoto);
 • uw identiteitskaart;
 • uw aanvraagformulier;
 • eventueel bekwaamheidsattest en medisch rijgeschiktheidsattest.

Voor een aanvraag rijbewijs:

 • 25 euro;
 • de foto wordt van de identiteitskaart genomen (indien deze niet voldoet volstaat één recente pasfoto);
 • uw identiteitskaart,
 • uw aanvraagformulier,
 • voorlopig rijbewijs,
 • oud rijbewijs,
 • medisch rijgeschiktheidsattest,
 • vakbekwaamheidsattest.

Sinds 1 oktober 2013 zijn de voorlopige rijbewijzen bankkaartmodel en kosten ze 25 euro.

Er zijn drie types voorlopige rijbewijzen:

Voorlopig rijbewijs model 18

 • Vooraf: theoretisch examen afleggen en 20 uur rijles volgen.
 • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar
 • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B en enkel in België
 • Begeleiders: geen
 • Stage: minimum 3 maanden.
 • Prijs: 25 euro
 • Meebrengen: de foto wordt van de identiteitskaart genomen, indien deze niet volstaat kunt u een recente foto meebrengen (geen computerfoto), bekwaamheidsattest van erkende rijschool, aanvraagformulier en identiteitskaart .

Voorlopig rijbewijs model 36

 • Vooraf: theoretisch examen afleggen
 • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar
 • Geldigheid: 36 maanden, voor de categorie B en enkel in België
 • Stage: minimum 3 maanden, het rijbewijs is te verkrijgen vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • Begeleiders: vanaf 3 februari 2014 dient de begeleider terug vermeld te worden op het voorlopig rijbewijs. De begeleider moet acht jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B en gedurende de laatste drie jaar geen verval van recht tot sturen gehad hebben.
  De begeleider dient ook het aanvraagformulier vooraf te ondertekenen en geeft een kopie van zijn identiteitskaart mee. indien de begeleider uit een andere gemeente komt, moet deze gemeente nazien of de begeleider aan alle voorwaarden voldoet, dus het formulier moet op die gemeente gevalideerd worden.
 • Prijs: 25 euro
 • Meebrengen: de foto wordt van de identiteitskaart genomen, indien deze niet volstaat kunt u een recente foto meebrengen (geen computerfoto), aanvraagformulier en identiteitskaart.

Voorlopig rijbewijs model 3

(voor categorie A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE + ‘weglating code 78’ – automatische schakeling – bij voormelde categorieën)

 • Vooraf: theoretisch examen afleggen
 • Leeftijd: vanaf 18 jaar (cat.A1, BE, C,C1E, D1, D1D1E en DE), 20 jaar voor de  cat. A2, 24 jaar voor de cat. A (22 jaar indien houder cat. A2 sedert 2 jaar)
 • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën en enkel in België.
 • Stage: minimum 1 maand voor alle bovenvermelde categorieën.
 • Begeleiders: voor alle cat. C en D minimum 1, en maximum 2 ( ze tekenen vooraf op het aanvraagformulier en geven een kopie van hun identiteitskaart mee), indien de begeleider niet woonachtig is in Nevele, dient hij  eerst naar de dienst rijbewijzen van zijn woonplaats te gaan voor validatie.
 • Prijs: 25  euro

Verlies of diefstal van voorlopig rijbewijs
Bij verlies of diefstal kunt u van uw voorlopig rijbewijs een duplicaat verkrijgen. Eerst doet u aangifte bij de Lokale Politie, Hansbekedorp 13, 9850 Hansbeke, tel. 09 240 74 00. Met het attest van aangifte en 25 euro meldt u zich aan bij de Dienst Burgerzaken.

RIJBEWIJS

Aanvraag eerste rijbewijs

Sinds 11 maart 2013 zijn de rijbewijzen bankkaartmodel en kost elk rijbewijs 25 euro.
De foto wordt genomen van de identiteitskaart. als deze niet voldoet brengt u een recente pasfoto mee. Deze wordt dan ingescand.

Na een geslaagd praktijkexamen meldt u zich persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken (dienst Rijbewijzen) in het gemeentehuis.
Meebrengen: identiteitskaart, aanvraagformulier, 25 euro, eventueel voorlopig rijbewijs, eventueel medisch rijgeschiktheidsattest en vakbekwaamheidsattest.

Aanvraag nieuw rijbewijs

U kunt een nieuw rijbewijs verkrijgen na verlies, diefstal, beschadiging, ....of voor een verhoging van categorie na een geslaagd examen of een omwisseling wegens een verouderde of onduidelijke foto.
Bij verlies of diefstal: eerst aangifte doen bij de Lokale Politie, Hansbekedorp 13, 9850 Hansbeke, tel. 09 244 78 80.
Meebrengen: identiteitskaart, 25 euro, uw huidig rijbewijs of attest van aangifte verlies of diefstal.

Rijbewijs categorie C, D en bezoldigd vervoer

Houders van een rijbewijs van de categorie C en D hebben een rijgeschiktheidsattest nodig indien zij van deze categorieën nog gebruik wensen te maken.
Voor rijbewijzen categorie C en D van voor 1 januari 1989 gold een uitzondering tot 31 maart 2004. Tot zolang nog mocht u met zo'n rijbewijs met een vrachtwagen of autobus rijden, op voorwaarde dat u geen personen vervoerde. Wenst u na 31 maart 2004 toch categorie C of D te behouden? Dan moet u een rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2 hebben. Dit medisch attest is onder andere te verkrijgen bij RAC Kouterpoort, MEDEX, Ketelvest 26 bus 201, 9000 Gent, tel. 02 524 97 97. Maak met de dienst telefonisch een afspraak, u ontvangt dan de nodige formulieren voor een oogonderzoek bij een oogarts naar keuze. Vijftigplussers zijn verplicht om eenmalig een cardiogram te laten maken en samen met het oogattest mee te nemen naar Ter Platen voor het rijgeschiktheidsattest. Op basis van dit attest maakt de dienst Burgerzaken (rijbewijzen) in het gemeentehuis een nieuw rijbewijs op.
Meebrengen: het rijgeschiktheidsattest, 25 euro, identiteitskaart, oud rijbewijs.
Op basis van dit rijgeschiktheidsattest maakt de dienst Burgerzaken (rijbewijzen) een nieuw rijbewijs op.

Meebrengen: het rijgeschiktheidsattest, 25 euro, identiteitskaart, oud rijbewijs.

Op basis van dit rijgeschiktheidsattest maakt de gemeente voor alle C en D categorieën en de categorie bezoldigd vervoer, een nieuw rijbewijs op. De einddatum is deze die op het attest staat. De andere categorieën (cat. AM/A1/A2/A/B/BE) blijven permanent geldig. De uiterste geldigheidsdatum van het attest is vijf jaar te rekenen vanaf afgiftedatum. het attest kan altijd voor een korter termijn afgegeven worden (vb. medische redenen).

Voor het nieuwe rijbewijs komt u naar de dienst Burgerzaken (rijbewijzen) in het gemeentehuis met:

 • het rijgeschiktheidsattest, eventueel het vakbekwaamheidsattest;
 • 25 euro;
 • oud rijbewijs, of attest verlies of diefstal.

VAKBEKWAAMHEID

Voor wie?
Voor alle beroepsbestuurders van voertuigen van groep C en D

 • in erkende examencentra en rijscholen;
 • een getuigschrift basiskwalificatie;
 • 35 geldige kredietpunten;
 • houder van een rijbewijs met geldige categorie(ën) van groep D voor 10.09.2008 vakbekwaamheid tot 09.09.2015
 • houder van een rijbewijs met geldige categorie(ën) van groep C voor 10.09.2009 vakbekwaamheid tot 09.09.2016

Om vakbekwaamheid te behouden is er nascholing vereist:

 • vijf lessenreeksen van 7 uren;
 • binnen een tijdspanne van vijf jaar;
 • 35 kredietpunten.

De geldigheid van de vakbekwaamheid bedraagt 5 jaar.

Vrijstelling vakbekwaamheid

 • voertuigen voor traag vervoer;
 • voertuigen van het leger, de burgerbescherming, de brandweer en diensten voor handhaving van de openbare orde;
 • voertuigen die worden getest op de weg;
 • voertuigen bij reddingsoperatie/noodtoestanden;
 • voertuigen voor niet-commercieel personen- en/of goederenvervoer voor privé doeleinden;
 • voertuigen van groep C of D tijdens praktisch examen en scholing;
 • voertuigen tijdens opleiding bij De Lijn, TEC, MIVB, IBBFP, FOREM, VDAB, beroepsschool secundair onderwijs, federale of lokale politie

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

Het internationaal rijbewijs hebt u nodig in landen die het Belgisch rijbewijs niet erkennen.

 • geldigheidsduur: 3 jaar
 • meebrengen: 21 euro, een recente pasfoto (geen computerfoto) en uw huidig rijbewijs en identiteitskaart.

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST VOOR GROEP 1

Voor houders van de categorieën van groep A en B die omwille van medische redenen een rijgeschiktheidsattest nodig hebben, is het eerste rijbewijs betalend. De volgende rijbewijzen om medische redenen zijn gratis. Een rijbewijs ingevolge verlies of diefstal is wel betalend.

CARA

Het CARA (Centrum voor aanpassing aan het rijden der gehandicapte automobilisten) is belast met het bepalen van de rijgeschiktheid van bestuurders, de eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten worden aangebracht en de eventuele voorwaarden of beperkingen verbonden aan het gebruik van het rijbewijs.
Wie een aandoening heeft die de praktische rijvaardigheid beïnvloedt, kan zich rechtstreeks tot het CARA wenden of er door de huisarts naar doorverwezen worden.

Meer info:
CARA, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, tel. 02 244 15 52, fax 02 244 15 92, cara@bivv.be; www.bivv.be
Alleen na afspraak.