aaarss

Jeugdsubsidies

Jeugd

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 29
jeugddienst@nevele.be

Wat?
Het gemeentebestuur van Nevele vindt het belangrijk om de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (jeugdverenigingen, jeugdhuis,...) te ondersteunen.

Er bestaan twee gemeentelijke subsidiereglementen voor jeugdorganisaties:

  • reglement subsidiëring jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid;
  • reglement subsidiëring ter ondersteuning van infrastructuurwerken jeugdlokalen.

Waar kunt u terecht?
Voor alle vragen in verband met jeugdsubsidies kunt u terecht bij de Jeugddienst, tel. 09 321 92 24 of jeugddienst@nevele.be

Reglement subsidiëring jeugdwerkinitiatieven
Dit reglement is opgesteld voor jeugdbewegingen, jeugdhuis en andere organisaties die onder het decreet voor jeugdbeleid vallen. Het reglement verdeelt subsidies voor de basiswerking van de organisatie, voor de oprichting (start)van nieuwe organisaties, voor kadervorming, voor kampen en voor kleine infrastructuurwerken.
Elke subsidie heeft zijn specifiek aanvraagformulier. Aanvragen voor een basissubsidie, een subsidie voor kadervorming en de kampsubsidie dienen elk jaar voor 30 september ingediend te worden.

Formulieren?

Regelgeving?

Reglement subsidiëring ter ondersteuning van infrastructuurwerken aan jeugdlokalen

Dit reglement biedt jeugdwerkinitiatieven de kans om (verbeterings)werken uit te voeren die op een duurzame wijze de omvang, de waarde of de instandhouding van hun jeugdlokalen verhogen. Deze lokalen moeten eigendom zijn van het jeugdwerkinitiatief of het jeugdwerkinitiatief dient over een gebruiks- of huurovereenkomst te beschikken voor deze lokalen die nog meer dan twee jaar doorloopt na de subsidieaanvraag. Normale onderhoudswerken komen niet in aanmerking voor subsidiëring volgens dit reglement.
Als men aanspraak wil maken op deze subsidie dient men voor ? voorafgaand aan het jaar waarin men de infrastructuurwerken wenst uit te voeren een aanvraagformulier in te vullen. Het college van burgemeester en schepenen beslist, rekeninghoudend met het advies van de Jeugdraad, of de werken in aanmerking komen voor subsidiëring. Als dit zo is, wordt het benodigde bedrag vastgelegd in het budget van het werkjaar en ontvangt de subsidieaanvrager ook al een voorschot. Na uitvoering van de werken dient de vereniging nog een verantwoordingsformulier in te dienen voor de resterende subsidie.

Formulieren?

Regelgeving?