aaarss

Subsidies (verenigingen)

Cultuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 76
cultuurdienst@nevele.be

Belastingen, subsidies en toelagen

Brielstraat 2
9800 Deinze
tel. 09 381 95 00
financien@nevele.be

Wat?
Als verenigingen hun jubileum (25, 50, 75 en 100-jarig bestaan) vieren, dan geeft het gemeentebestuur een toelage.
Verder verleent het gemeentebestuur aan erkende socio-culturele verenigingen een werkingssubsidie en een projectsubsidie. Een werkingssubsidie is bestemd voor de reguliere werking van de vereniging. Een projectsubsidie is een subsidie voor een afgebakend geheel van activiteiten beperkt in tijd, die niet voor de reguliere werking van de vereniging bestemd is. Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op specifieke sportsubsidies. De Erfgoedcel Meetjesland ondersteunt onder bepaalde voorwaarden lokale erfgoedprojecten. Zie hiervoor www.erfgoedcelmeetjesland.be

Voor wie zijn de gemeentelijke subsidies bestemd?
Erkende verenigingen.

Waar kunt u terecht?
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Cultuurdienst/ Sportdienst en voor de uitbetaling van de subsidies bij de dienst Belastingen en Toelagen.

Wat zijn de stappen?
Als een socio-culturele vereniging (met of zonder rechtspersoonlijkheid) van het gemeentebestuur een werkingssubsidie ontvangt (wenst te ontvangen) van € 1 250 of meer dient de subsidietrekker in het daaropvolgende jaar de hiernavolgende verantwoordingsstukken in te dienen:

  • een rekenkundige correcte opgave (= staat van alle ontvangsten en alle uitgaven met betrekking tot het afgesloten boekjaar waarin de subsidie toegekend werd) met opgave van begin- en eindsaldo in kas, op bank, spaardeposito’s en beleggingen;
  • een inhoudelijke verrechtvaardiging (activiteitenverslag) die toelaat na te gaan of de subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
  • afschriften van gedagtekende en genummerde verantwoordingsstukken ter waarde van het subsidiebedrag (bv. facturen, schuldvorderingen, kastickets, verklaring op eer…).

Als een vereniging (met of zonder rechtspersoonlijkheid) van het gemeentebestuur een projectsubsidie ontvangt (wenst te ontvangen) van € 1 250 of meer moet de subsidietrekker in het daarop volgende jaar de hiernavolgende verantwoordingsstukken indienen:

  • een rekenkundige correcte opgave (= staat van alle ontvangsten en alle uitgaven met betrekking tot het project) met opgave van begin- en eindsaldo in kas, op bank, spaardeposito’s en beleggingen;
  • alle verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen, kastickets, verklaring op eer…) voor de totaliteit van de gedane uitgaven van het project.

Formulieren?

Regelgeving?