aaarss

Pluimveeziekte vastgesteld in Nevele

Bij een duif van een pluimveehouder in de omgeving van de Graaf van Hoornestraat in Nevele is de ziekte van Newcastle vastgesteld. Deze ziekte is ongevaarlijk voor de mens en voor de huisdieren. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bepaalt wel binnen een straal van 500 meter een aantal maatregelen die alleen van toepassing zijn voor houders van kippen of duiven.

Inwoners die zich in de beschermingszone bevinden hebben op woensdag 7 februari 2018 een brief in de brievenbus gekregen met onderstaande maatregelen waaraan zij zich moeten houden.

In dit beschermingsgebied zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Alle pluimveehouders en houders van reisduiven dienen officieel ingelicht te worden over de wettelijke bepalingen.
 • Elke houder van duiven en pluimvee moet ten laatste op donderdag 8 februari 2018 om 16.00 uur bij voorkeur per mail (tine.monsere@nevele.be) of tel. 09 321 92 46 of 0473 82 29 97 aangifte doen bij de gemeentelijke Milieudienst van het aantal gehouden duiven en pluimvee. De gemeente moet deze lijst overmaken aan het FAVV.
 • De verantwoordelijken van professionele pluimveebedrijven zijn ertoe gehouden om al het pluimvee van hun bedrijf te laten onderzoeken door een dierenarts en een bewijs van geldige vaccinatie van het pluimvee (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) van hun bedrijf te tonen ofwel het pluimvee te laten vaccineren door de dierenarts. De dierenarts voert bij zijn bezoek een klinisch onderzoek en een telling uit van al het pluimvee op het bedrijf. Hij levert aan de houder een getuigschrift af (MB 04.05.1995) en maakt binnen de 24 uren een dubbel over aan de LCE OVB, Primaire productie, dierlijke sector, Gaston Crommenlaan 6/1000 te 9050 Gent.
 • Hobbyhouders moeten binnen de 48 uur al hun pluimvee of duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) tegen Newcastle (paramyxovirus) laten vaccineren, indien geen attest van vaccinatie uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden kan voorgelegd worden.
 • Elk vervoer van pluimvee, duiven en broedeieren is verboden met uitzondering van:
  - Het rechtstreeks vervoer van slachtpluimvee naar een slachthuis aangeduid door de LCE.

  - Het rechtstreeks transport van eendagskuikens en broedeieren naar een pluimveebedrijf mits akkoord van de LCE en onder dekking van een door de LCE afgeleverde vervoertoelating.Dit bedrijf wordt door het FAVV onder toezicht geplaatst.

  - De doorvoer over autosnelwegen of over het spoorwegnet.

Er geldt hiervoor een verzamelverbod voor pluimvee en duiven.

 • Het vervoer en de uitspreiding van strooisel en pluimveemest zijn verboden (behalve met schriftelijke toestemming van de LCE).
 • De duiven moeten worden opgesloten.
 • De toegang tot duiventillen is verboden, uitgezonderd voor personen die gewoonlijk de duiven verzorgen. Deze personen zijn echter gehouden zich bij het verlaten van het bedrijf aan de door het FAVV voorgeschreven ontsmettingsmaatregelingen te onderwerpen.

Deze maatregelen zijn van toepassing tot 27 februari 2018 (21 dagen na het begin van de maatregelen in de zone). U wordt schriftelijk ingelicht van de opheffing van de maatregelen.

Meer info over deze ziekte op de website van het FAVV.