aaarss

Privacybeleid gemeente Nevele

Binnen de gemeente Nevele wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en derden. Dit voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. Als gemeente vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Dat zijn we ook bij wet verplicht:

 • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet of WVP), beschikbaar op deze link.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), beschikbaar op deze link.

In overeenstemming met de wetgeving hanteren we dan ook de volgende uitgangspunten:

 • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde en gerechtvaardigde doelen.
 • We vragen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel, of voor onze wettelijke verplichtingen. We streven naar minimale gegevensverwerking.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of verplicht is.
 • We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk; en we zorgen ervoor dat ze volgens de geldende richtlijnen beveiligd worden.
 • In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, maken we afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.
 • We nemen elke klacht of vraag over hoe we met de gegevens omgaan en over hoe we ze gebruiken en beveiligen, in behandeling en zorgen dat deze snel en correct behandeld wordt.

De hierboven genoemde wetgeving geeft je een aantal rechten:

 • Recht op informatie: betrokkenen dienen correct geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking (waarom hebben we je gegevens nodig), en wie deze gegevens ontvangt (bv. ingeval deze gegevens door derden worden verwerkt of doorgegeven (moeten) worden aan een andere overheid). wettekst
 • Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid hun gegevens in te zien, en om te controleren of, en op welke manier, hun gegevens worden verwerkt. wettekst
 • Correctierecht: als duidelijk is dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te laten corrigeren. wettekst
 • Recht op beperking: in bepaalde gevallen kunnen betrokkenen ons vragen om hun persoonsgegevens niet meer te verwerken. Indien dit verzoek gerechtvaardigd is, worden verwerkingen op deze gegevens (tijdelijk) stilgelegd. wettekst
 • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene (expliciet) toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. wettekst
  Dit geldt niet voor verwerkingen op basis van wettelijke verplichtingen, of het vervullen een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag – met name die taken die de stad dient op te nemen.
 • Recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. De stad zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. wettekst

Als je van één van deze mogelijkheden gebruik wil maken, kun je contact nemen met het bestuur. Dit mag schriftelijk of via e-mail (privacy@nevele.be). Binnen de vier weken laten wij dan weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).