aaarss

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De federale wetgever heeft het voor de gemeenten mogelijk gemaakt om naast politiestraffen ook gemeentelijke administratieve sancties op te leggen voor inbreuken op de gemeentelijke politieverordening. Op die manier kan de gemeente snel en efficiënt optreden tegen openbare overlast. Onder openbare overlast verstaan we lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. Voorbeelden zijn geluidsoverlast, zwerfvuil, loslopende dieren …

In de gemeenteraad van 20 december 2016 werd een herziening van het reglement goedgekeurd. Dit nieuwe reglement geldt binnen de vier gemeentes van de politiezone LoWaZoNe.

Wat is er nieuw vanaf 2017?

  • Voortaan kunnen 'gemengde inbreuken' zoals kleine diefstallen worden aangepakt
  • Voortaan kunnen een aantal kleine verkeersovertredingen zonder tussenkomst van het gerecht worden aangepakt

Soorten administratieve sancties

De wet voorziet drie types administratieve sancties:

  1. de administratieve geldboete van maximum 350 euro en 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar
  2. de administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
  3. de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning

Wie legt de sancties op?

Het orgaan dat bevoegd is om bovenvermelde sancties op te leggen is verschillend:

  • Het opleggen van een administratieve geldboete behoort tot de bevoegdheid van de aangewezen ambtenaar. Het gemeentebestuur doet hiervoor beroep op een provinciaal ambtenaar.
  • De andere bovenvermelde opgesomde sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

De vaststelling van de overtreding gebeurt in Nevele door de lokale politie.

Voor beide politieverordeningen werd tussen het parket van de procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen een protocolakkoord afgesloten waarin bepalingen zijn opgenomen betreffende de afhandeling van de overtredingen.

Regelgeving?