aaarss

Rampenfonds

Noodplanning

Cyriel Buyssestraat 15
Nevele
tel. 09 321 92 97
marquita.decraemer@nevele.be

Landbouw

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
landbouw@nevele.be

Wat?

Slechts in bepaalde gevallen zal het Vlaams Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd. Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp.

 • Een algemene (natuur)ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen .
 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

Vergoeding van de brandverzekering

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

 • voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
 • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
  • de niet binnengehaalde oogsten
  • de levende veestapel buiten het gebouw
  • de bodem
  • de teelten
  • de bosaanplantingen
  • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
  • voor de openbare domeingoederen

Vergoeding door Vlaams Rampenfonds

Stap 1: Indienen schadedossier bij de gemeente

 • Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. 
 • Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met de dienst openbare werken. Maak zeker een dossier op met volgende gegevens:
  • neem foto’s van de schade;
  • laat de schade vaststellen door de politie in een proces-verbaal;
  • neem voor uzelf een kopie en stuur de foto’s en het proces-verbaal naar het gemeentebestuur.
 • De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid zal vragen.

Stap 2: Erkenning van de natuurramp

 • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle dossiers samen met wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een erkenningsdossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.
 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Stap 3: Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op de website van het Vlaams Rampenfonds vindt u de verschillende stappen en formulieren terug om uw dossier op te maken en in te dienen. 

Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Waar kunt u terecht?

Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp (vóór erkenning), neemt u contact op met de dienst Openbare Werken.

Na erkenning van de ramp (verschijning in het Belgisch staatsblad), dient u een schadedossier in bij het Vlaams Rampenfonds. 

Info:

Kanselarij en Bestuur

Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 48 – zone 4C
1000 BRUSSEL

www.bestuurszaken.be/rampenfonds