aaarss

Openbare onderzoeken (stedenbouw en RO)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Hieronder vind je de omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek. Via deze link kan je alle digitale dossiers bekijken, inclusief milieudossiers klasse 1 (selecteer status "openbaar onderzoek"). De analoge dossiers liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. 

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren in verband met de opmaak van het GRS en RUP’s  en is bevoegd om advies uit te brengen in het kader van bouw- en verkavelingsdossiers. Bezwaarschriften bij bouw- en verkavelingsdossiers worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Digitale dossiers
Via deze link kan je alle digitale dossiers bekijken, inclusief milieudossiers klasse 1 (selecteer status "openbaar onderzoek").