aaarss

Plannenregister

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Nieuw decreet Ruimtelijke Ordening
Volgens art. 93 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie en de Ruimtelijke Ordening is elke gemeente verplicht een plannen- en vergunningenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren.

Doel van het plannenregister
Het plannenregister bevat onder meer volgende informatie:

  • de bestemming en de voorschriften zoals vastgesteld in de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan;
  • de bouw- en verkavelingverordeningen;
  • de rooilijnplannen;
  • de onteigeningsplannen;
  • ruimtelijke informatie op basis van andere wetgevingen die een gevolg hebben voor het gebruik van de grond of gebouw, bv. een beschermd monument.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

  • de beoordeling van een vergunningsaanvraag;
  • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

Het plannenregister moet op elk moment de actuele en alle relevante voorschriften bevatten die gelden voor een bepaald stuk grond.

Indeling van het plannenregister
Het plannenregister is ingedeeld in drie delen met onderlinge verwijzing:

  • de planinventaris: dit is een tabel die een overzicht geeft van al de plannen en verordeningen die in het plannenregister moeten worden opgenomen;
  • de contourenkaart: is een grafische samenvatting van al de plannen of gedeelten van plannen die in het register moeten worden opgenomen;
  • de eigenlijke plannen en verordeningen: dit zijn de originele goedgekeurde papieren plannen of verordeningen voorzien van de handtekening van de goedkeurende instantie.

Uittreksel uit het plannenregister
Het uittreksel uit het plannenregister bevat informatie over plannen en verordeningen die van toepassing zijn op het aangevraagde perceel. In het uittreksel komen alleen die plannen en verordeningen zoals die opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister. Een uittreksel kan worden verkregen door het aanvraagformulier uittreksel plannenregister (zie Formulieren) te mailen naar stedenbouw@nevele.be. Er wordt een vergoeding gevraagd op basis van het retributiereglement ter inning van administratieve ontvangsten van allerlei aard.

Formulieren?

Aanvraagformulier uittreksel plannenregister (dit formulier is voor particulieren) + bijlage bij uittreksel uit plannenregister (272.0 kB) (met onder meer de verordeningen)

Aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichtingen (38.3 kB) (dit formulier dient digitaal verstuurd te worden naar stedenbouw@nevele.be)

Regelgeving?
Retributiereglement ter inning van administratieve ontvangsten van allerlei aard (85.1 kB)