aaarss

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Wat?
Het decreet van 24  juli 1996 over de ruimtelijke planning bepaalt dat het ruimtelijk beleid in Vlaanderen voortaan op structuurplannen gebaseerd moet zijn.
In een structuurplan onderzoekt het Vlaams Gewest, een provincie of een gemeente de plaatselijke behoeften zoals wonen, handel en industrie, verkeer, natuur, landbouw en recreatie. Er wordt onderzocht hoe deze in de toekomst het best ruimtelijk ingevuld kunnen worden.
Nevele was de eerste Vlaamse gemeente met een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (op 9 april 1998). Het structuurplan wordt gerealiseerd door de opmaak van afzonderlijke Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP's).

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is momenteel aan herziening toe.

Waar kunt u terecht?
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.