aaarss

Omgevingsvergunning stedenbouw (vroegere stedenbouwkundige vergunningen)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2018

De gemeente Nevele start, net als alle Vlaamse gemeenten, met de omgevingsvergunning op 1 januari 2018. Vanaf dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag digitaal indienen. Een dergelijke aanvraag kan zowel dienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond als voor het exploiteren van een landbouwbedrijf.

De volledige procedure verloopt digitaal.

Wat?
Wie wil bouwen of verbouwen moet over een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) beschikken.

Een stedenbouwkundige vergunning is niet alleen vereist om diverse constructies op te richten, maar ook voor tal van andere zaken zoals:

  • gebouwen slopen;
  • het bodemreliëf wijzigen (bijvoorbeeld een vijver aanleggen);
  • de bestemming (functie) van een gebouw wijzigen;
  • lichtreclames aanbrengen;
  • bomen vellen en aanplanten (info bij dienst Milieu, Natuur & Duurzaamheid).

Alle dossiers moeten verplicht digitaal verwerkt worden. Om precies te weten welke foto's, plannen en documenten bij jouw digitaal dossier horen te zitten, raadpleeg je best eerst de handleiding (www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/home, tik "normenboek" in het zoekvenster). Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Na voltooiing van de bouw-of verbouwingswerken dient de eigenaar de diensten van het kadaster (Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent; tel. 02 577 29 90, fax 02 579 62 39; meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be) in kennis te stellen.

Wat kost het?
Gratis indien het dossier digitaal wordt ingediend. Indien het dossier analoog wordt ingediend en gedigitaliseerd moet worden door de gemeente (enkel mogelijk bij eenvoudige dossiers zonder medewerking van een architect) kost het 125 euro.

Wat zijn de stappen?

Het dossier wordt digitaal ingediend op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Als het dossier volledig is, wordt er binnen 30 dagen na indiening een ontvangst- en volledigheidsverklaring afgeleverd. De aanvraag wordt eventueel onderworpen aan een openbaar onderzoek. In sommige gevallen wordt het dossier voor advies overgemaakt aan Ruimte en Erfgoed en eventuele andere mogelijke adviesinstanties (vb. departement Landbouw en Visserij, Natuur, Diensten van gewestweg en provincieweg, Monumenten, enz.).

Na het afronden van het vooronderzoek neemt het schepencollege een beslissing. Na het verkrijgen van de beslissing, dient er in het kader van het derdenberoep een bekendmaking van het verkrijgen van de omgevingsvergunning dertig dagen zichtbaar en leesbaar vanaf de openbare weg te worden aangeplakt. Tegen beslissingen in omgevingsdossiers kan je na ontvangst van die beslissing in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent).

Opgelet: in sommige gevallen worden omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen niet behandeld door de gemeente, maar door de provincie. Dit is bijvoorbeeld het geval als de stedenbouwkundige handeling betrekking heeft op een klasse 1-bedrijf (ook als er op milieuvlak niets gewijzigd wordt, bijvoorbeeld bij het bouwen van een landbouwbedrijfswoning) of als het project deels gelegen is in een andere gemeente.

Wat krijgt u?
Een stedenbouwkundige vergunning of weigering.

Formulieren?

Regelgeving?