aaarss

Onbewoonbare woningen

Huisvesting

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen wel eens wat gebreken. In de Vlaamse Wooncode zijn een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd voor huurwoningen.

Wat moet u doen?
Als u denkt dat uw huurwoning ernstige gebreken vertoont, moet u in eerste instantie per aangetekende brief de verhuurder aanspreken. Daarin verzoekt u de verhuurder de nodige werken uit te voeren.
Als de verhuurder weigert of niet reageert, kunt u een aangetekende brief sturen naar de burgemeester, waarin u deze tekortkomingen toelicht. 

Wie kan een initiatief nemen?

 • het gemeentebestuur
 • het OCMW
 • woonorganisaties
 • huurders
 • gewestelijke ambtenaren 
 • en ieder andere die een belang kan aantonen.


Wat gebeurt er dan?
Een consulent van Woonwijzer Meetjesland zal een eerste onderzoek instellen naar de woonkwaliteit van de woning.
De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld volgens een criterialijst, opgesteld door het Vlaams Gewest.
Het nazicht in hoeverre een woning voldoet aan de geldende technische eisen en comfortvereisten gebeurt aan de hand van een technisch verslag na een onderzoek van de woning.
De ruwbouw en de dragende constructie van het gebouw worden gewaardeerd door nazicht en beoordeling van de stabiliteit en de bouwfysica van dak, muren en draagvloeren.
De leefbaarheid en de gezondheid van de woning worden gewaardeerd door nazicht en beoordeling van:

 • comfortvereisten inzake elektriciteit, water en verwarming
 • veiligheids- en gezondheidsvereisten, met name op het vlak van trappen, overlopen en balustrades en van verluchtingsmogelijkheid
 • afwerking: eventuele sleet aan dekvloer, plafond, ramen en deuren…
 • vocht: insijpeling, stijgvocht, condensatie, schimmel?

In een technisch verslag worden strafpunten toegekend. Vanaf 18 strafpunten wordt een woning ongeschikt bevonden. Wanneer volgens het verslag de woning door een aantal zware gebreken een bewijsbaar risico inhoudt voor de veiligheid of de gezondheid van haar bewoners, dan is zij onbewoonbaar.
Indien blijkt dat uw klacht wel degelijk gegrond is, wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de afdeling Huisvesting van het Vlaams Gewest, die op haar beurt een bezoek brengt bij u.

Beslissing
Nadat alle adviezen binnen zijn zal de burgemeester alle partijen horen en een beslissing nemen. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van ongeveer drie maand na uw vraag.

Beroep
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij de bevoegde minister.

Gevolgen
Voor de eigenaar:

 • Opname op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen.
 • De eigenaar is een heffing verschuldigd, behoudens eigen bewoning door de eigenaar.
 • De woning kan het voorwerp uitmaken van een recht van voorkoop of het sociaal beheersrecht kan erover worden uitgeoefend.
 • De woning kan terug geschrapt worden van de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen wanneer de eigenaar de nodige verbeteringswerken uitvoert. Wanneer hij na uitvoering van deze werken kan aantonen dat de woning opnieuw voldoet aan de vereisten van het woondecreet, dan wordt het besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring terug opgeheven. 
 •  De eigenaar die een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuurt, kan gestraft worden met een geldboete. 
 •  Een eventueel conformiteitsattest voor deze woning vervalt na het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring.
 • De verhuurder krijgt werken opgelegd om de woning terug conform te maken aan de kwaliteitsnormen. Die werken moeten binnen een termijn van 1 jaar (werken zonder omgevingsvergunning) of 3 jaar (werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is) worden uitgevoerd.

Voor de bewoner:

 • Bij een onbewoonbaarverklaring moet u de woning verlaten. In sommige gevallen kunt u een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen.
 • Bij een overbewoning verhuist u naar een aangepaste woning. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie.

Aanverwante trefwoorden
Leegstand en verkrotting